Mindennapi anya

Minden, ami anya. Legyenek az anyaság jelszavai: az elfogadás és az elengedés.

Szabályzatok

Felhasználási feltételek

A Mindennapi anya Fórum oldalon megjelenő tartalom kizárólag a http://www.mindennapianya.hu/ domain alatt elérhető ingyenes tárhely-szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználók tartalmából áll. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A Mindennapi anya Fórum alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért. Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet.

I. Általános rendelkezések

1. A Mindennapi anya Fórum ("Fórum") a http://www.mindennapianya.hu/ ("Szolgáltató") által fenntartott nemzetközi, írásos, ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.

2. Bárki felhasználónak minősül, aki a http://www.forum.mindennapianya.hu/ weboldallal közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

3. Regisztrált felhasználónak minősül az, aki Fórum felhasználó létrehozásával ("Regisztráció") és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket és a Moderációs alapelveinket, egyszersmind elfogadja a Felhasználási feltételeit is, valamint kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat.

4. A Fórumot csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel ("nick") végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. Amennyiben tudomásodra jut, hogy ezen adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba velünk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keresztül.

5. Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatod a Fórum megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.

II. Regisztráció

1. Regisztrációddal felhatalmazod a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük - erről bővebben az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkban olvashatsz.

2. Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót ("nick") választhat magának. A nick NEM lehet:

2.1. védett név, elnevezés

2.2. kortárs vagy történelmi, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve

2.3. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés

2.4. obszcén vagy trágár kifejezés,

2.5. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés

2.6. engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés

2.7. az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító

3. Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Szolgáltató kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a Szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.

4. Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.

5. Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.

6. Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult:

6.1. minden érintett nick jogosultságait korlátozni

6.2. egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni

6.3. minden érintett nickjét törölni

7. Amennyiben egy regisztrált felhasználó - akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban - valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

III. Tartalom

1. A Szolgáltató a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes felelősséget nem vállal. Erről részletesebben a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexében olvashatsz. A Fórumon megjelenő tartalmakat a regisztrált felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A Fórumra csak olyan tartalmak tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.

2. Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt - a kérés mérlegelése után - lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.

3. Szolgáltató, a Felhasználási feltételeknek és a kapcsolódó dokumentumoknak megfelelő hozzászólásokat, figyelemmel az alábbi III/8. pontban foglaltakra, illetve a Moderációs alapelvekre, megjeleníti.

4. A Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.

5. Nem használhatod a Fórumot arra, hogy olyan információkat tégy közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.

6. Nem használhatod Fórumot reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkezel a Szolgáltatótól.

7. Nem helyezhetsz el a Fórumon a felhasználók számítógépét vagy a Fórum működését befolyásoló kódot.

8. A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A moderációval kapcsolatos tudnivalókat a Moderációs alapelvek tartalmazzák.

9. A Szolgáltató felhívja minden regisztrált felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy bárki, akár több év elteltével is visszakeresheti egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólását.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

2. A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a felhasználók értesítést kapnak.

3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.

4. A Felhasználási feltételekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma esetén fordulj hozzánk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keresztül.

 

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a http://www.mindennapianya.hu/ oldal (a továbbiakban: Oldal) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Oldal adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Oldal magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Oldal különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Infotv."), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Oldal által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő: www.mindennapianya.hu adminisztrátorai.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatások igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

III. A kezelt személyes adatok köre

1. Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az Oldal az alábbi adatokat kezeli: elsődleges email cím, másodlagos email cím.

2. A Felhasználó döntése alapján az Oldal a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, gyermekek száma, gyermekek kora.

IV. Az Oldal által kezelt további adatok köre

1. Az Oldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

1. Az Adatkezelésre az Oldal Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja az Oldal internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Oldal felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Oldal weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

VI. Az adatkezelés elvei

1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

4. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII. Az Oldal által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. Az Oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Oldal az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2. Az Oldal, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

3. Az Oldal bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Oldal érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

4. Az Oldal rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5. A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Oldal az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7. Az Oldal, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

8. Az Oldal kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10. A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik.

2. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Oldal, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Oldal biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal

1. Személyes adatokban bekövetkezett változások a szolgáltatások egységes beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére is.

2. Az Oldal hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

4. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Oldaltól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött emailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Oldal akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

5. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

X. Adatfeldolgozás

Az Oldal külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

XI. Külső szolgáltatók

1. Az Oldal egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

2. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter.

3. Az Oldal a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XII. Adattovábbítás lehetősége

1. Az Oldal, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

2. Amennyiben az Oldal az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, e harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

3. Az Oldal az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

1. Az Oldal fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@mindennapianya email címen.

 

 

Moderációs alapelvek

I. A fórum

1. A Mindennapi anya Fórumok ("Fórum") a www.mindennapianya.hu ("Szolgáltató") által fenntartott nemzetközi, írásos, ill. képi információk, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer.

2. A Fórum használata előtt mindenképpen olvasd el a Felhasználási feltételeinket, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat.

II. A moderáció

1. A Szolgáltató, ezen Moderációs alapelvek rögzítésével, a Fórum moderátoraira és adminisztrátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a Moderációs alapelvek valamelyikét, vagy amelyek megsértik a Mindennapi anya Fórum Felhasználási feltételeinek valamelyikét, töröljék. Szintén a moderátorokra és adminisztrátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a regisztrált felhasználó hozzáférését ideiglenesen korlátozzák vagy megszüntessék ("letiltás vagy törlés").

2. A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A Fórumon közzétett tartalmakért a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény szerinti tárhelyszolgáltatóként felel.

3. A moderátorok tevékenységüket a Szolgáltató felkérésére, társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumon közzétett hozzászólások közül többek között, de nem kizárólag azokat amelyek:

- akadályozzák a Fórum rendeltetésszerű használatát

- Szolgáltató rendszerének, vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,

- tartalma jogszabályba, vagy jelen Moderációs alapelvek valamelyikébe ütközik.

4. A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

5. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek ("Lánctörlés").

6. A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így nem láthatnak minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy regisztrált felhasználó olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint az alapelvek valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a moderátorok és adminisztrátorok egyes intézkedéseit felülbírálja.

III. Hozzászólások törlése

1. Különösen tiltott

1.1. Minden olyan hozzászólás, amely sérti a közzétételének időpontjában Magyarországon hatályos törvényeket illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. Bármely regisztrált természetes személy felhasználó valamint nem természetes személy felhasználó esetében a felhasználó regisztrációjával a Fórumot használó természetes személy ("nick") valós és személyes adatait ("IRL adatok") tartalmazó hozzászólás. IRL adatok különösen, de nem kizárólag, az alábbiak: név, lakhely, munkahely, beosztás, telefonszám, email cím. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozza nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

1.3. Minden alpári illetve agresszív, fenyegető hangnemű hozzászólás. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e, a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

1.4. A kifejezetten erre a célra létrehozott alfórumokon kívüli, a moderálással vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások. Nem minősülnek ilyen szempontból tiltottnak a moderátori intézkedésekről szóló tájékoztatások.

1.5. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat tartalmazó hozzászólások.

1.6. Az egyes nickeket sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmazó hozzászólások.

1.7. Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topik, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topikot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen alapelvekbe.

1.8. A szándékosan akadályozó ("témaromboló") és zavaróan témán kívüli ("offtopik") hozzászólások. A témaromboláson belül technikai rombolásnak minősül az indokolatlanul hosszú szövegek bemásolása, a topikok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások (linkek), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.

2. Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyezi el.

3. Tilos a törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes - visszamásolása, kivéve, ha a hozzászólást ún. Lánctörlésben törölték. Nem szabálysértő a törölt hozzászólás nem kifogásolt részének újbóli beírása.

4. Tilos a törölt, összevont, áthelyezett topikok újraindítása.

IV. Letiltások

1. A moderátorok és adminisztrátorok a szabálysértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználó - illetve a felhasználó által használt nickek jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott topikra, alfórumra, fórumcsoportra, az egész fórumra ("root"), klubfórumra vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges.

2. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, határidő nélküli. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb is.

3. Kirívóan súlyos esetben az adminisztrátorok az adott nick hozzáférését megszüntethetik, felhasználói azonosítóját és akár az összes addigi hozzászólását törölhetik.

V. Regisztrált felhasználók anonimizálása, törlése

1. Regisztrált felhasználók kérhetik felhasználói azonosítójuk ("nick") az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. A kérést minden esetben arról az email címről kell kezdeményezni, amely az adott nickhez tartozik és a regisztrációs adatokban is szerepel.

2. A hozzászólásokkal együttes nicktörlésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott felhasználó hozzászólásainak törlése nem rontja lényegesen a fórum olvashatóságát. Amennyiben súlyosan zavaró lenne az adott regisztrált felhasználó hozzászólásainak törlése, abban az esetben a moderátorok "Törölt nick" azonosítóra írják át a felhasználói azonosítót.

3. A kérés teljesítéséről az adott fórumcsoport moderátorai döntenek. Amennyiben több fórumcsoportot, klubfórumot érint a regisztrált felhasználó kérése, abban az esetben az adminisztrátorok döntenek.

VI. Topikáthelyezések, -összevonások

1. A moderátorok azt a topikot, amit véleményük szerint nem a tartalmának megfelelő alfórumon vagy fórumcsoportban nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő alfórumba vagy fórumcsoportba.

2. A hasonló tartalommal vagy témára nyitott topikokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett topikokat az elsőként indítottba olvasztják be.

VII. Egyéb

1. A Szolgáltató a jelen Moderációs alapelvek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a felhasználók értesítést kapnak.

2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen alapelvekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.

3. A Moderációs alapelvekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma vagy kérdés esetén fordulj hozzánk az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keresztül.

 

Hatályos: 2015.04.05.